«Книги - морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить» (Іван Франко)

Про бібліотеку

Типове положення про медіатеку

загальноосвітнього навчального закладу

Положення розроблено на базі Примірного положення про бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського
(джерело інформації http://www.library.edu-ua.net)

I. Загальні положення 

1.1. Типове положення про медіатеку загальноосвітнього навчального закладу (далі Положення) визначає рівень базисних вимог до медіатеки, яка створюється на базі шкільної бібліотеки.

1.2. Дане положення рекомендоване для практичного застосування у загальноосвітніх навчальних закладах (далі ЗНЗ), ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназіях, ліцеях, колегіумах, школах-інтернатах, школах для дітей з особливими потребами, вечірніх школах, школах-дитячих садках. Положення про медіатеку конкретного ЗНЗ складається на підставі даного Положення і затверджується керівником навчального закладу.

1.3. Медіатека є структурним підрозділом ЗНЗ, що здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в урочний та позаурочний час.

1.4. У своїй діяльності медіатека керується Конституцією України, законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти й культури, Концепцією інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України, регламентуючими документами місцевих органів управління освітою, Статутом ЗНЗ, Положенням про медіатеку.

1.5. Статус медіатеки (без права юридичної особи) надається бібліотеці ЗНЗ наказом Засновника в особі директора навчального закладу за наявності певних підстав та умов (див. п. 1.7).

1.6. Структура медіатеки розробляється індивідуально навчальним закладом і включає в себе окрім традиційних для бібліотеки підрозділів (абонемент, читальний зал тощо) ще й аудіо-, відео-, комп’ютерні зони (відділи). Припускається використання в позаурочний час в якості аудіо-, відео-, комп’ютерних зон інших приміщень навчального закладу (комп’ютерний, мультимедійний, методичний кабінети тощо), в такому разі їх додаткове навантаження в структурі медіатеки строго регламентується розкладом роботи цих кабінетів.

1.7. ЗНЗ забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови, необхідні для функціонування медіатеки, зокрема:

- необхідні службові, виробничі приміщення, які відповідають структурі медіатеки, санітарно-гігієнічним вимогам, нормативам техніки безпеки та експлуатації комп’ютерної техніки;

- фінансування (бюджетне, позабюджетне) на комплектування фондів медіатеки;

- наявність сучасної електронно-обчислювальної, телекомунікаційної, копіювально-множувальної техніки, забезпечення необхідними програмними продуктами, виходом в Інтернет;

- умови, які гарантують зберігання фондів і обладнання медіатеки, ремонт і сервісне обслуговування технічних засобів та обладнання.

1.8. Майно та приміщення медіатеки утримується ЗНЗ на умовах безстрокового і безоплатного користування та перебуває в його оперативному управлінні.

1.9. Фінансування медіатеки здійснюється за кошти Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, кошти благодійного батьківського фонду, спонсорські внески, кошти благодійних фондів. Режим фінансування на наступний рік затверджується відповідним розпорядженням керівника навчального закладу наприкінці поточного року, додатком до розпорядження повинен бути план (поточний та перспективний) розвитку медіатеки.

1.10. Штатний розпис медіатеки формується на підставі обсягів її роботи з урахуванням «Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» («Тимчасові примірні положення на основні процеси бібліотечної роботи» затверджені Міністерством культури і туризму України наказ № 496 від 19.07.2005) і затверджується керівником навчального закладу.

1.11. Діяльність медіатеки відображається у Статуті ЗНЗ, перспективних та річних планах медіатеки та ЗНЗ.

1.12. Обслуговування користувачів медіатеки здійснюється відповідно до Правил користування медіатекою, розроблених на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», з урахуванням складу користувачів та спеціалізації ЗНЗ. Правила затверджуються керівником ЗНЗ.

1.13. При ліцензуванні ЗНЗ враховується матеріально-технічне забезпечення медіатеки, а також наявність у її фондах необхідної кількості підручників, методичних та довідкових видань на різних носіях інформації.

1.14. Медіатека ЗНЗ є складовою галузевої мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України.

1.15. Медіатека у своїй роботі взаємодіє з педагогічним колективом і педагогічною радою ЗНЗ, громадськими об’єднаннями міста.

 

ІІ. Мета. Основні завдання медіатеки навчального закладу

    Медіатека ЗНЗ сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, наближення рівня навчання в ЗНЗ України до європейських і світових стандартів шляхом якісного бібліотечно-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу і надання інформаційно-методичної допомоги учням і вчителям в оволодінні основами інформаційної культури.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕДІАТЕКИ:

2.1. Формування єдиного фонду бібліотечно-інформаційних ресурсів, який об’єднує спеціалізовані фонди (друкованої продукції, аудіо-, відео- та електронних матеріалів) з урахуванням інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу, специфіки та профілю навчального закладу.

2.2. Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів медіатеки, впровадження сучасних інформаційних технологій, комп’ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів, надання доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів через Інтернет та інформаційних ресурсів Інтранет ЗНЗ.

2.3. Сприяння у вихованні відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання й уміння для творчого вирішення проблем, розвитку критичного мислення, обробки різноманітної інформації.

2.4. Підвищення професійного загальноосвітнього та культурного рівня вчителів та учнів.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ МЕДІАТЕКИ:

2.5. Комплектує єдиний універсальний бібліотечний фонд навчальною, довідковою, художньою, науково-популярною літературою та періодичними виданнями для учнів, науково-педагогічною, методичною, довідковою літературою і періодичними виданнями для педагогічних працівників, професійною літературою для бібліотечних працівників, матеріалами перспективного педагогічного досвіду закладу чи регіону на традиційних та електронних носіях інформації.

2.6. Формує фонд документів, які створюються у навчальному закладі (публікації та роботи педагогів, авторські проекти, наукові роботи та реферати учнів тощо).

2.7. Поповнює бібліотечний фонд за рахунок інформаційних ресурсів мережі Інтернет, бібліографічних та повнотекстових баз і банків даних інших закладів та організацій.

2.8. Забезпечує облік документів, які надійшли до фонду медіатеки або вибувають з нього, із застосуванням електронної системи обліку документів.

2.9. Організовує роботу щодо збереження бібліотечного фонду.

2.10. Здійснює аналітико-синтетичне опрацювання документів, що надійшли до фонду медіатеки.

2.11. Створює єдиний довідково-пошуковий апарат на наявні у медіатеці ресурси у традиційній та електронній формах.

2.12. Створює банк педагогічної інформації, як основи єдиної інформаційної служби навчального закладу, здійснює накопичення і систематизацію інформації з предметів, розділів, тем.

2.13. Веде електронний облік та базу даних користувачів.

2.14. Забезпечує інформаційні потреби користувачів шляхом використання електронної доставки документів та віртуальної довідки.

2.15. Здійснює диференційоване бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів на абонементі, у читальному залі, аудіо, відео, комп’ютерних зонах, міжбібліотечному абонементі (МБА).

2.16. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів медіатеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, зокрема, інформування в режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) про нові надходження літератури, підготовку бібліографічних видань (інформаційних та рекомендаційних бібліографічних списків, бібліографічних покажчиків); організацію виставок нових надходжень та тематичних виставок літератури до педагогічних нарад, семінарів, знаменних дат у галузі освіти і культури, днів інформації; проведення бібліографічних оглядів літератури з актуальних питань.

2.17. Включає у процес інформаційно-бібліотечного обслуговування елементи навчального характеру (індивідуальні та групові консультації, тренінги практичні поради, показ технологічних аспектів роботи з медіаінформацією).

2.18. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

2.19. Веде культурно-просвітницьку діяльність. Організовує медіа презентації, колективні перегляди аудіовізуальних документів тощо з широким використанням медіа ресурсів медіатеки.

2.20. Створює відповідні умови для індивідуальної роботи вчителів (перегляд, оцінювання, добирання засобів навчання, необхідних для застосування на уроках або в позакласній роботі, а також для групової підготовки педагогами інтегрованих уроків та створення особистих засобів творчої діяльності).

2.21. Підтримує діяльність педагогічних працівників у галузі створення медіапродуктів (фото-відеозаписів, електронних документів, баз даних, Web-сторінок тощо).

2.22. Сприяє проведенню уроків, факультативів з формування інформаційної культури, надає інформаційну та методичну допомогу, консультує школярів, є базою для проведення практичних занять.

2.23. Бере участь в організації проектної діяльності вчителів і учнів (здійснює пошук інформації про міжнародні, всеукраїнські, регіональні, обласні проекти, забезпечує розміщення інформації в Інтернет. Створює умови доступу учасників навчально виховного процесу для участі в електронних конференціях, нарадах тощо.

2.24. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології. Розширює асортимент бібліотечно-інформаційних послуг.

2.25. Веде власну веб-сторінку на веб-сайті ЗНЗ.

2.26. Взаємодіє з іншими бібліотеками та інформаційними центрами з метою обміну інформацією й накопичення власного банку педагогічної інформації.

 

ІІІ. Управління, структура, штати медіатеки

3.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю медіатеки здійснює керівник ЗНЗ.

3.2. Організацію роботи медіатеки здійснює завідувач, який призначається керівником ЗНЗ, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради ЗНЗ.

3.3. Завідувач медіатеки повинен мати спеціальну бібліотечну освіту, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, володіти комп’ютерною грамотністю.

3.4. Завідувач медіатеки несе відповідальність за організацію та результати діяльності медіатеки відповідно до функціональних обов’язків, передбачених кваліфікаційними вимогами, трудовим договором та Статутом ЗНЗ.

3.5. Завідувач медіатеки розробляє та подає на затвердження керівнику ЗНЗ:

- положення про медіатеку;

- правила користування медіатекою, які визначають порядок доступу до інформаційних ресурсів медіатеки, перелік основних та додаткових (платних послуг) та умови їх надання;

- структуру і штатний розпис медіатеки;

- посадові інструкції співробітників;

- плани роботи медіатеки (перспективні та річні);

- технологічну документацію;

3.6. Для забезпечення діяльності медіатеки щодо упровадження інформаційних технологій до штатного розпису вводяться посади інженера-програміста, медіаспеціаліста, оператора ПК. В разі відсутності в штатному розписі ЗНЗ можливості забезпечення медіатеки ІТ-спеціалістами до штатних розписів співробітників ЗНЗ повинен бути доданий відповідний функціонал та передбачена додаткова оплата ІТ-спеціалістам.

3.7. Посадові обов’язки працівників медіатеки визначаються посадовими інструкціями.

3.8. Посадові оклади працівників медіатеки встановлюються відповідно до чинного законодавства.

3.9. Трудові відносини працівників медіатеки регулюються трудовим законодавством України та колективним договором навчального закладу.

3.10. Режим роботи медіатеки встановлює керівник навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання.

3.11. Один раз на місяць у медіатеці встановлюється санітарний день (у цей день користувачі не обслуговуються).

3.12. Один раз на місяць для працівників медіатеки встановлюється методичний день.

3.13. Щоденно дві години робочого часу виділяються на виконання внутрішньої роботи.

 

IV. Матеріально-технічне забезпечення медіатеки

4.1. Медіатека має бути обладнаною:

- сучасною комп’ютерною технікою (персональними комп’ютерами з відповідним ліцензійованим системним і прикладним забезпеченням для створення текстових, графічних, аудіо, відео матеріалів, а також антивірусними, антиспамовими та іншим захисними програмами);

- телекомунікаційним обладнанням для виходу в Інтернет та використання електронної пошти;

- автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою (АБІС);

- аудіоапаратурою для прослуховування аудіозаписів; відеоапаратурою (широкоформатним телевізійним приймачем, відеопроектором, DVD-програвачем, цифровим фотоапаратом, відеокамерою); оргтехнічними засобами (копіром (ксероксом), сканером, монохромним або кольоровим принтером);

4.2. Комп’ютери медіатеки повинні бути об’єднані в локальну мережу Інтранет, яка має входити до загальної комп’ютерної мережі навчального закладу.

 

V. Права й обов’язки медіатеки

5.1. Права медіатеки відповідають правам будь-якого зі структурних підрозділів навчального закладу і мають бути зафіксовані у Статуті навчального закладу.

5.2. Працівники медіатеки мають право:

- знайомитись з планами навчально-виховного процесу ЗНЗ;

- визначати джерела комплектування інформаційних ресурсів;

- встановлювати відповідно до правил користування медіатекою та за погодженням з керівництвом навчального закладу розміри компенсації за збитки, спричинені користувачами;

- вносити пропозиції щодо компенсаційних заходів, пов’язаних зі шкідливими умовами праці (бібліотечний пил, перевищення нормативів роботи за комп’ютером тощо);

- надавати пропозиції керівництву навчального закладу щодо преміювання та нагород працівників медіатеки;

- мати щорічну відпустку 24 календарних дні за відпрацьований рік відповідно до Закону України «Про відпустки» та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та керівництвом навчального закладу ;

- підвищувати свій професійний рівень на курсах, конференціях, семінарах, практикумах тощо;

- проходити атестацію.

5.4. Працівники медіатеки або співробітники ЗНЗ, на яких покладено додатковий функціонал щодо забезпечення роботи медіатеки, зобов’язані:

- забезпечити вільний доступ користувачів до інформаційних ресурсів медіатеки;

- забезпечити наукову організацію фондів медіатеки;

- формувати фонди медіатеки відповідно до інформаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

- удосконалювати інформаційно-бібліографічне та бібліотечне обслуговування користувачів;

- забезпечити захист електронних ресурсів від несанкціонованого доступу до комп’ютерів і комп’ютерної мережі;

- забезпечити належне розміщення, збереження, систематизацію та використання документів на різних носіях інформації;

- забезпечити режим роботи медіатеки відповідно до потреб користувачів і режиму роботи навчального закладу;

- звітувати про свою діяльність.